Group photo 2012

Karma Leksheyling Sangha 2012

 

 

© Karma Lekshey Ling Shedra, Post Box No.8435, Swoyambhu, Kathmandu, Nepal